• image
 • image
 • image

Nasza oferta

 

biologia nauczycielska
Zapraszamy do studiowania w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na studiach I stopnia
Absolwent kierunku Biologia nauczycielska po zakończeniu trzyletnich studiów I stopnia otrzymuje dyplom licencjacki. Posiada szeroką wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych: botaniki, zoologii, biochemii, biologii komórki, genetyki, mikrobiologii, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, immunologii, ochrony środowiska i ewolucjonizmu opartą na solidnych podstawach nauk ścisłych (matematyki, fizyki, chemii, statystyki i informatyki). Podczas studiów zdobywa szeroką wiedzę biologiczną oraz teoretyczne i praktyczne umiejętności w posługiwaniu się całym wachlarzem technik laboratoryjnych i analitycznych oraz umiejętności związane z pracą w terenie

Więcej


nowy kierunek agrolesnictwo
agrolesnictwo 1
Agroleśnictwo – nowy (od roku akademickiego 2019/2020) kierunek studiów inżynierskich I stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, nauka trwa 3,5 roku (7 semestrów).
Absolwent kierunku agroleśnictwo jest przygotowany do podejmowania działań w zakresie produkcji rolniczej, gospodarki leśnej, zagospodarowania użytków rolnych objętych sukcesją wtórną, prowadzenia upraw na glebach o niskiej bonitacji, planowania, wykonywania i pielęgnacji nasadzeń na gruntach rolnych, porolnych i leśnych, pozyskiwania biomasy na cele energetyczne, szkółkarstwa roślin drzewiastych, integrowanego zarządzania produkcją rolniczą i leśną, a także pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu z działalności pozarolniczej. Ma także wiedzę na temat innowacyjnych rozwiązań w procesach technologicznych, mechanizacji prac i logistyce oraz podstaw zarządzania, administracji, marketingu i ekonomiki w zakresie gospodarki rolnej i leśnej, agroturystyki i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej

zdjecie 1 baner menadżer prod i dystr zywności
Kierunek menadżer produkcji i dystrybucji żywności to innowacyjny kierunek studiów, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom branży żywnościowej szczególnie mocno rozwiniętej w regionie środkowo-wschodniej Polski. Współpraca na płaszczyźnie dydaktycznej, badawczej, naukowej Uniwersytetu z podmiotami gospodarczymi branży żywnościowej wpisuje się w strategię Uczelni na najbliższe lata, co pozwoli na lepsze prowadzenie procesu dydaktycznego na proponowanym kierunku studiów.

Więcej

zdjecie 6 baner zoopsych z animaloter

Absolwent ukończy studia z tytułem zawodowym inżyniera. Absolwent będzie posiadał wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy ze zwierzętami. Uzyska wiedzę dotyczącą behawioru różnych gatunków zwierząt, ich obsługi oraz zasad profesjonalnej pielęgnacji. Uzyska wiedzę na temat przeprowadzania szkoleń zwierząt amatorskich w zakresie wykorzystania ich w różnych dziedzinach życia codziennego, a także wspomagających terapię osób o różnym spektrum niepełnosprawności. Nabędzie umiejętności dostosowywania swoich działań w ramach funkcjonowania, jako zoopsycholog oraz kontrolowania efektywności procesu terapii z udziałem zwierząt.

Więcej

2inzynieria
Studia I-stopnia na kierunku inżynieria ekologiczna przygotowują absolwenta do podejmowania działań w zakresie szeroko rozumianej produkcji rolniczej, produkcji bioenergetycznej, w przemyśle rolno-spożywczym, racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego, prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zrównoważony na obszarach wiejskich.

Więcej


ratownictwo med baner

baner mp

Czym jest Ratownictwo medyczne?

Ratownictwo medyczne  to system powołany w celu ratowania  zdrowia i życia ludzkiego w miejscu zdarzenia. Podstawę działania Ratownictwa medycznego w Polsce stanowi ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym  Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr. 191 poz. 1410 ze zm. ) oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

 Kto może  studiować  Ratownictwo medyczne?

 Aby studiować Ratownictwo medyczne należy mieć zdaną maturę. Zapraszamy wszystkie osoby życzliwe i gotowe nieść pomoc.

 Jak wygląda nauka na Naszej uczelni?

 Nauka na kierunku Ratownictwo medyczne trwa 3 lata, studenci uzyskują tytuł licencjata.

 Absolwent kierunku ratownictwo medyczne posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych, specjalistyczną wiedzę w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych, umiejętność wykonywania medycznych czynności ratunkowych samodzielnie i w zespole.  

 Absolwent posiada umiejętności:

 • zabezpieczenia osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska;

 • dokonywania oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych;

 • transportowania osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

 • komunikowania się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i

 • udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;

 • organizowania i prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

Więcej...

 

KIERUNEK ANALITYKA

Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ

analityka

bar_bioinzynieria

Techniki molekularne z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia i zwiększa się także zakres ich stosowania. Istnieje zatem potrzeba kształcenia studentów w tym zakresie. Nowością w ofercie studiów na Wydziale Przyrodniczym jest kierunek studiów ANALITYKA Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ Jest on edukacyjnym hitem nie mającym swojego odpowiednika w żadnej innej uczelni w Polsce!

Kierunek ten kształci specjalistów o umiejętnościach pozwalających na przeprowadzenie precyzyjnych analiz materiału biologicznego, w tym: klinicznego, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, żywności oraz próbek środowiskowych. Absolwenci kierunku analityka z diagnostyką molekularną będą mieli wiedzę z zakresu biologii, chemii i nauk pokrewnych oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych metod i technik analityczno-diagnostycznych, w tym molekularnych, mikrobiologicznych, biochemicznych i instrumentalnych.

Absolwenci kierunku analityka z diagnostyką molekularną będą kompetentni do prowadzenia analiz w laboratoriach: biotechnologicznych, medycznych, weterynaryjnych, środowi­skowych, przemysłowych oraz innych na przykład wykonujących analizy żywności, kosmetyków, farmaceutyków, pestycydów.

Warto ubiegać się o miejsce na tym kierunku studiów i uzyskać po trzech latach nauki tytuł licencjata w zakresie analityki i diagnostyki molekularnej. To kierunek z przyszłością!

Więcej...

 kierunek_bioinzynieria

bar_bioinzynieria

 W czasach, gdy jakość nowoczesnej produkcji surowców i produktów żywnościowych zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego odgrywa bardzo ważną rolę na świecie, istnieje konieczność kształcenia specjalistów z zakresu obrotu surowcami i produktami żywnościowymi. Takim kierunkiem jest najmłodszy kierunek funkcjonujący na naszym Wydziale: BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI.

U nas nauczysz się jak:

 • kontrolować jakość i bezpieczeństwo zdrowotne przetwarzanych produktów;
 • zorganizować produkcję żywności włącznie z doborem maszyn i urządzeń;
 • założyć i prowadzić przedsiębiorstwa działające w obszarach produkcji i przetwórstwa surowców i produktów żywnościowych.

Absolwent zostanie przygotowany do pracy w:

 • przemyśle rolno–spożywczym,
 • gospodarstwach rolnych, fermach produkcyjnych i hodowlanych,
 • zakładach, firmach i instytucjach zajmujących się doskonaleniem procesów produkcji i przetwarzania żywności,
 • laboratoriach analitycznych, badawczych, kontroli jakości i certyfikacji,
 • jednostkach doradczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • zakładach zajmujących się obrotem surowców i produktów żywnościowych.

Więcej...

kierunek biologia 2

\"bar_bioinzynieria\"

Kierunek Biologia jest najstarszym kierunkiem działającym na Wydziale Przyrodniczym. Istnieje już ponad 40 lat. Biologia to stale rozwijająca się dziedzina wiedzy. Jeśli interesuje Cię otaczający świat, chcesz poznać nowoczesne techniki stosowane w genetyce, biochemii, biologii molekularnej, biotechnologii, mikrobiologii i ochronie środowiska oraz uzyskać aktualną wiedzę na temat ochrony przyrody wybierz studia na kierunku Biologia. Po ukończeniu tego kierunku możesz podjąć pracę np. w:

 • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
 • przemyśle,
 • administracji państwowej,
 • placówkach ochrony środowiska i przyrody,
 • szkolnictwie.

Więcej...

kierunek

bar

Problem złego odżywiania społeczeństw jest wciąż aktualny. Od lat borykamy się z nadwagą, niedowagą, i szeregami chorób, na które zasadniczy wpływ ma nasze codzienne odżywianie. Dlatego ważnym jest, aby obok nas było jak najwięcej specjalistów, którzy w profesjonalny sposób pomogą nam w codziennej walce ze złymi nawykami żywieniowymi.

Jednym z kierunków, którzy kształci specjalistów w tym zakresie jest DIETETYKA prowadzona na Wydziale Przyrodniczym UPH w Siedlcach.

Dietetyka to nauka skupiająca się na badaniu produktów żywnościowych, planowaniu, nadzorowaniu i stosowaniu racjonalnych metod żywnościowych.

Dietetyk bada pochodzenie żywności, proces przygotowania potraw, a także dostosowuje je do potrzeb organizmu w zależności od jego stanu zdrowia i wieku.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Więcej...

tytulow

bar1

Gospodarka Przestrzenna - specyfika tego kierunku wyraża się tym, że uwzględnia z jednej strony tradycje nauk przyrodniczych, urządzania terenów wiejskich, z drugiej zaś strony uzupełnia się to o intensywnie rozwijane technologie z zakresu systemów informacji przestrzennej, gospodarki nieruchomościami.
W programie nauczania uwzględnia się problematykę dotyczącą aspektów prawnych, środowiska przyrodniczego, terenów wiejskich, i gospodarki nieruchomościami. Powyższe zagadnienia dobrze wpisują się w europejską politykę dotyczącą zagospodarowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju.
Absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna będą mogli znaleźć zatrudnienie przy:
• sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
• sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego województw,
• opracowywaniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju,
• projektowaniu i tworzeniu systemów informacji przestrzennej,
• opracowywaniu ekspertyz i studiów dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

 Więcej...

 

kierunek_turystyka

bar_bioinzynieria

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.

Więcej…

 

kierunek_rolnictwo

bar_bioinzynieria

Rolnictwo jest jedną z form działalności gospodarczej człowieka mającą na celu dostarczenie żywności oraz surowców dla przemysłu. Więc jeśli chcesz być specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej w tym ochrony środowiska przyrodniczego, agroturystyki, agrobiznesu, ogrodnictwa i architektury terenów zielonych – wybierz ROLNICTWO.

Będąc absolwentem kierunku Rolnictwo możesz znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rolnej,
 • usługach rolniczych,
 • doradztwie rolniczym,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów rolnych,
 • specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Więcej…

 

kierunek_zootechnika

bar_bioinzynieria

ZOOTECHNIKA – to dziedzina nauki zajmująca się racjonalnym chowem i hodowlą zwierząt. Jeżeli kochasz zwierzęta, chcesz się nimi opiekować i pomagać, a w przyszłości chciałbyś założyć gospodarstwo specjalistyczne lub agroturystyczne, połącz swoje zainteresowania z nauką i wybierz kierunek ZOOTECHNIKA. Praca po tym kierunku jest ciekawa i atrakcyjna, a zatrudnienie znajdziesz m.in. w:

 • szeroko rozumianym sektorze gospodarki żywnościowej;
 • podmiotach gospodarczych zajmujących się produkcją rolniczą;
 • instytucjach zajmujących się organizacją i nadzorem hodowli zwierząt;
 • ogrodach zoologicznych;
 • agencjach i służbach obsługujących sektor produkcji żywności;
 • zakładach produkujących pasze dla zwierząt;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • doradztwie rolniczym;
 • specjalistycznych gospodarstwach rolnych;
 • administracji samorządowej i rządowej.

Więcej...

Dziekanat Wydziału Przyrodniczego

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce

Kierownik Dziekanatu
tel.: 25 643-13-53

tel.: 25 643-13-64
(doktoraty, habilitacje, tytuły naukowe, studia doktoranckie)

tel.: 25 643-13-25
(kierunki:

Analityka z diagnostyką molekularną
Bioinżynieria produkcji  żywności
- studia stacjonarne i niestacjonarne
Biologia - studia stacjonarne i niestacjonarne
Biologia sądowa
Dietetyka -
studia stacjonarne II stopnia
Ratownictwo
medyczne
- studia stacjonarne i niestacjonarne
Turystyka i rekreacjatel.: 25 643-12-93
(kierunki:

Gastronomia i hotelarstwo
Gospodarka przestrzenna
Pielęgniarstwo
Rolnictwo -
studia stacjonarne I stopnia
Zootechnika
- studia stacjonarne i niestacjonarne


 tel.: 25 643-13-26 
(kierunki:

Dietetyka - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Rolnictwo - 
studia stacjonarne II stopnia i niestacjonarne I i II stopnia


e-mail: dziekrol@uph.edu.pl oraz dwp@uph.edu.pl
Witryna WWW: www.wp.uph.edu.pl

Aktualności