ratownictwo med baner 2

 

Czym jest Ratownictwo medyczne?

 

Ratownictwo medyczne to system powołany w celu ratowania zdrowia i życia ludzkiego w miejscu zdarzenia. Podstawę działania Ratownictwa medycznego w Polsce stanowi ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr. 191 poz. 1410 ze zm. ) oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

 

Kto może studiować Ratownictwo medyczne?

 

Aby studiować Ratownictwo medyczne należy mieć zdaną maturę. Zapraszamy wszystkie osoby życzliwe i gotowe nieść pomoc.

 

Jak wygląda nauka na Naszej uczelni?

 

Nauka na kierunku Ratownictwo medyczne trwa 3 lata, studenci uzyskują tytuł licencjata.


Absolwent kierunku ratownictwo medyczne posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, a także specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych samodzielnie  oraz jako członek zespołu terapeutycznego. 

 

Absolwent posiada umiejętności:

  1. zabezpieczenia osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska;
  2. dokonywania oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych;
  3. transportowania osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
  4. komunikowania się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;
  5. organizowania i prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.
Zakres czynności wykonywanych przez ratownika medycznego:

  1. Ocena stanu pacjenta.
  2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesio9nych obrażeń.
  3. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej
    zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
             4. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych
             5. Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności:
                  1) rurki ustno-gardłowej;
                  2) rurki nosowo-gardłowej;
                  3) przyrządów nadgłośniowych;
                  4) konikopunkcji.
             6. Odsysanie dróg oddechowych.
             7. Podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc metodami bezprzyrządowymi
                 i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora.
             8. Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia.
             9. Wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora.
           10. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.
           11. Wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych
                hemodynamicznie.
           12. Wykonanie kardiowersji w tachyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.
           13. Wykonanie i ocena zapisu EKG.
           14. Monitorowanie czynności układu oddechowego.
           15. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi.
           16. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej.
           17. Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu.
           18. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą
                oraz doszpikową.
           19. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.
           20. Oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu.
           21. Opatrywanie ran.
           22. Tamowanie krwawień zewnętrznych.
           23. Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń.
           24. Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.
           25. Przyjęcie porodu.
           26. Wykonanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej.
           27. Przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu.
           28. Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej

 


Gdzie znajdzie pracę absolwent Naszej uczelni?

- jednostkach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (zespłach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu
   ratunkowym);


- jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),

- Centrach Powiadamiania Ratunkowego,

- jednostkach ratownictwa specjalistycznego,

- podmiotach leczniczych,

- prywatnych firmach medycznych,

- firmach i instytucjach szkoleniowych,

- zespołach zarządzania kryzysowego,

- jednostkach mundurowych.Kadra:


Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w systemie pomocy doraźnej. Specjaliści ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej przygotowują studentów do wykonywania czynności medycznych na najwyższym poziomie. Zakład Ratownictwa Medycznego dysponuje bogato wyposażonymi pracowniami, umożliwiającymi realistyczne symulacje, trening zabiegów inwazyjnych na profesjonalnym sprzęcie szkoleniowym, a także multimedialny debriefing i wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania, takich jak rzeczywistość wirtualna oraz blended-learning.

Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego: dr hab. Anna Charuta, prof. UPH

Koordynator Kierunku Ratownictwo Medyczne: dr Piotr Leszczyński


JEDNOSTKA PROWADZĄCA:

Wydział Przyrodniczy
Instytut Nauk o Zdrowiu
ul. B. Prusa 14
08-110 Siedlce

CZAS TRWANIA STUDIÓW

3 lata (uzyskany tytuł: licencjat)

FORMA STUDIÓW

Studia stacjonarne i niestacjonarne.

 

baner rat med