ratownictwo na strone

 

Czym jest Ratownictwo medyczne?

 

Ratownictwo medyczne to system powołany w celu ratowania zdrowia i życia ludzkiego w miejscu zdarzenia. Podstawę działania Ratownictwa medycznego w Polsce stanowi ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr. 191 poz. 1410 ze zm. ) oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

 

Kto może studiować Ratownictwo medyczne?

 

Aby studiować Ratownictwo medyczne należy mieć zdaną maturę. Zapraszamy wszystkie osoby życzliwe i gotowe nieść pomoc.

 

Jak wygląda nauka na Naszej uczelni?

 

Nauka na kierunku Ratownictwo medyczne trwa 3 lata, studenci uzyskują tytuł licencjata.


Absolwent kierunku ratownictwo medyczne posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych, specjalistyczną wiedzę w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych, umiejętność wykonywania medycznych czynności ratunkowych samodzielnie i w zespole. 

Absolwent posiada umiejętności:

 1. zabezpieczenia osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska;
 2. dokonywania oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych;
 3. transportowania osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 4. komunikowania się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 5. organizowania i prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.


Gdzie znajdzie pracę absolwent Naszej uczelni?

 • w szpitalnych oddziałach ratunkowych
 • zespołach ratownictwa medycznego
 • specjalistycznych służbach ratowniczych
 • w Centrach Powiadamiania Ratunkowego różnych szczebli
 • w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego
 • w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 • w charakterze instruktora pierwszej pomocy w szkołach
 • w jednostkach straży pożarnej
 • służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości
 • służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

JEDNOSTKA PROWADZĄCA:

Wydział Przyrodniczy
Instytut Nauk o Zdrowiu
ul. B. Prusa 14
08-110 Siedlce

CZAS TRWANIA STUDIÓW

 • 3 lata (uzyskany tytuł: licencjat)

FORMA STUDIÓW

Studia stacjonarne i niestacjonarne.

 

rollup na strone m