kierunek dietetyka

Problem złego odżywiania społeczeństw jest wciąż aktualny. Od lat borykamy się z nadwagą, niedowagą, i szeregami chorób, na które zasadniczy wpływ ma nasze codzienne odżywianie. Dlatego ważnym jest, aby obok nas było jak najwięcej specjalistów, którzy w profesjonalny sposób pomogą nam w codziennej walce ze złymi nawykami żywieniowymi.

Jednym z kierunków, którzy kształci specjalistów w tym zakresie jest DIETETYKA prowadzona na Wydziale Przyrodniczym UPH w Siedlcach.

Dietetyka to nauka skupiająca się na badaniu produktów żywnościowych, planowaniu, nadzorowaniu i stosowaniu racjonalnych metod żywnościowych.

Dietetyk bada pochodzenie żywności, proces przygotowania potraw, a także dostosowuje je do potrzeb organizmu w zależności od jego stanu zdrowia i wieku.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Na kierunku dietetyka prowadzone są dwie specjalności

 • catering w dietetyce - absolwent będzie przygotowany do prowadzenia cateringu żywności w szpitalach i zakładach zbiorowego żywienia oraz pracy w laboratoriach oceny jakości żywności;
 • poradnictwo dietetyczne i żywieniowe – absolwent będzie przygotowany do prowadzenia konsultacji w zakresie żywienia człowieka i dietoterapii w różnych zaburzeniach organizmu.

Studiując na kierunku dietetyka:

- zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw
- będziesz przygotowany do:

 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności;
 • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją;
 • oceny stanu odżywiania, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia;
 • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia;
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP);
 • organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

Studenci tego kierunku odbywają praktyki w:

 • szpitalu dla dorosłych,
 • poradni dietetycznej,
 • poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych,
 • szpitalu dziecięcym,
 • żłobku,
 • przedszkolu,
 • domu opieki społecznej,
 • dziale technologii potraw.

Elementy programu studiów: chemia ogólna i organiczna, chemia żywności, parazytologia, anatomia człowieka, fizjologia człowieka, genetyka, biochemia ogólna i żywności, mikrobiologia ogólna i żywności, towaroznawstwo surowców i produktów żywnościowych, ogólna technologia żywności, higiena żywności, toksykologia i bezpieczeństwo żywności, catering żywności, podstawy i żywienie człowieka, podstawy dietetyki, dietetyka pediatryczna, kliniczny zarys chorób, farmakologia i farmakoterapia, interakcja leków z żywnością, edukacja żywieniowa, prawo i ekonomika w ochronie zdrowia, kwalifikowana pierwsza pomoc, psychologia ogólna, etyka, technologia informacyjna, ekologia.