kierunek_bioinzynieria

W czasach, gdy jakość nowoczesnej produkcji surowców i produktów żywnościowych zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego odgrywa bardzo ważną rolę na świecie, istnieje konieczność kształcenia specjalistów z zakresu obrotu surowcami i produktami żywnościowymi. Takim kierunkiem jest najmłodszy kierunek funkcjonujący na naszym Wydziale: BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI.

U nas nauczysz się jak:

 • kontrolować jakość i bezpieczeństwo zdrowotne przetwarzanych produktów;
 • zorganizować produkcję żywności włącznie z doborem maszyn i urządzeń;
 • założyć i prowadzić przedsiębiorstwa działające w obszarach produkcji i przetwórstwa surowców i produktów żywnościowych.

Absolwent zostanie przygotowany do pracy w:

 • przemyśle rolno–spożywczym,
 • gospodarstwach rolnych, fermach produkcyjnych i hodowlanych,
 • zakładach, firmach i instytucjach zajmujących się doskonaleniem procesów produkcji i przetwarzania żywności,
 • laboratoriach analitycznych, badawczych, kontroli jakości i certyfikacji,
 • jednostkach doradczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • zakładach zajmujących się obrotem surowców i produktów żywnościowych.

 

Od roku akademickiego 2013/2014 funkcjonuje kierunek Bioinżynieria produkcji żywności studia II stopnia, który uzupełnia istniejącą ofertę edukacyjną dla absolwentów I stopnia i wielu innych kierunków studiów. Jest to unikatowy kierunek I i II stopnia w skali kraju. Istota kształcenia odpowiada aktualnym potrzebom gospodarki i rynku pracy. Charakter kształcenia jest zbieżny z najnowszymi trendami pojawiającymi się w krajowej gospodarce. Umożliwi on pogłębienie i rozszerzenie wiedzy o systemach produkcji i rynkach żywności we współczesnym świecie. Stwarza możliwość zapoznania się procesami jednostkowymi w łańcuchu żywnościowym. Absolwenci opanują wiedzę i umiejętności niezbędne prowadzenia przedsiębiorstwa działającego w obszarach produkcji surowców
i produktów żywnościowych i ich przetwórstwa.
Absolwenci będą mieli ściśle sprecyzowane kompetencje, umożliwiające podjęcie pracy w gospodarstwach i firmach działających, w sektorze produkcji, przetwórstwa i handlu żywnością w kraju i za granicą.

 

Na kierunku Bioinżynieria produkcji żywności:

 • zdobędziesz wiedzę interdyscyplinarną z zakresu produkcji, przetwarzania i przechowywania surowców i produktów żywnościowych zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego;
 • zapoznasz się z problematyką technologii stosowanych w produkcji roślinnej i w produkcji zwierzęcej, metodami oceny surowców żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, systemami kontroli ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego, możliwościami i sposobami ich przechowywania i utrwalania;
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu podstaw przetwarzania surowców żywnościowych w przemyśle rolno-spożywczym oraz umiejętności organizacji produkcji włącznie z doborem maszyn i urządzeń;
 • poznasz zasady funkcjonowania rynku produktów żywnościowych, zagadnienia organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu, doradztwa zawodowego a także podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej
 • zdobędziesz wiedzę na temat roli i znaczenia żywności we współczesnym świecie, zróżnicowania systemów jej produkcji oraz problemów niedożywienia i nadprodukcji żywności.